HOSxP Photo Snap

Baixar HOSxP Photo Snap HOSxP Photo Snap icon

HOSxP Photo Snap

por: Chaiyaporn Suratemeekul | 8.8 10

8.8 Pontuação de
usuários

Capturas de tela

Descrição

โปรแกรมสำหรับถ่ายรูปผู้ป่วย หรือ รูปเอกสารต่างๆ ด้วย Mobile Device แล้วเลือกใช้รูปที่ถ่ายเอาไว้จาก HOSxP XE

โปรแกรมนี้ต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม HOSxP XE (ผ่าน Mobile Datasnap Gateway ใน HOSxP XE)

โปรแกรมนี้ต้อง Login ด้วยรหัสผู้ใช้งานของ HOSxP รูปที่บันทึกเอาไว้จะไปแสดงผ่านระบบ Mobile Dropbox ใน HOSxP

Avaliação de usuários

de 10 avaliações

"Muito bom"

8.8