HOSxP Photo Snap

HOSxP Photo Snap

50 - 100 downloads

Adicionar este app às suas listas

+ De Chaiyaporn Suratemeekul

โปรแกรมสำหรับถ่ายรูปผู้ป่วย หรือ รูปเอกสารต่างๆ ด้วย Mobile Device แล้วเลือกใช้รูปที่ถ่ายเอาไว้จาก HOSxP XE

โปรแกรมนี้ต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม HOSxP XE (ผ่าน Mobile Datasnap Gateway ใน HOSxP XE)

โปรแกรมนี้ต้อง Login ด้วยรหัสผู้ใช้งานของ HOSxP รูปที่บันทึกเอาไว้จะไปแสดงผ่านระบบ Mobile Dropbox ใน HOSxP

Capturas de tela HOSxP Photo Snap
Ver maior - captura de tela HOSxP Photo Snap para Android
Ver maior - captura de tela HOSxP Photo Snap para Android
Comentários e avaliações de HOSxP Photo Snap

  • Ainda não há nenhum comentário, seja o primeiro a comentar!