Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

GRÁTIS

(5 estrelas)

(1)


Baixar para Android

1 - 5 downloads

Adicionar este app às suas listas
Hướng dẫn dùng laptop phát wifi trên Windows 7

************
0. Ngắt kết nối internet
1. Tạo file setup với nội dung như sau:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=HotSpot2 key=matkhaux
->Lưu lại với tên Setup.bat
<<<<<<>>>>>>>
3. Chạy file Setup.bat (Run as Administator) chỉ chạy file này 1 lần duy nhất
4. Quét phần cứng
5. Share kết nối
6. Tạo file start hotspot với nội dung như sau:
netsh wlan start hostednetwork
->Lưu lại với tên Start.bat
7. Chạy file Start.bat (Run as Administator)
8. Kết nối internet
9. Xong

**********
Link tải các tập tin bat: https://docs.google.com/file/d/0BxqiA4lJzb2NdFJ1Q2tWbThsRjQ

Capturas de tela Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn
Ver maior - captura de tela Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn para Android
Ver maior - captura de tela Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn para Android
Comentários e avaliações de Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

  • Ainda não há nenhum comentário, seja o primeiro a comentar!