Sms To List

Sms To List

10 - 50 downloads

Adicionar este app às suas listas
Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

Capturas de tela Sms To List
Ver maior - captura de tela Sms To List para Android
Ver maior - captura de tela Sms To List para Android
Comentários e avaliações de Sms To List

  • Ainda não há nenhum comentário, seja o primeiro a comentar!