Sms To List

Baixar Sms To List Sms To List icon

Sms To List

por: PHANTHANG | 10 1

10 Pontuação de
usuários

Capturas de tela

Descrição

Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

Avaliação de usuários

de 1 avaliações

"Incrível"

10